Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 4
· Najnowszy użytkownik: Piotr

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

Powitanie

Witaj na stronie firmy TechCom

Ochrona Danych Osobowych RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniaj? si? obowi?zuj?ce przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowi?zywa? Og?lne Rozporz?dzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane jako „RODO”). W zwi?zku z tym informujemy Pa?stwa o tym, jak przetwarzamy Pa?stwa dane osobowe.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pa?stwa danych osobowych, jest PHU TechCom, ul.Rynek 2, 67-115 Bytom Odrza?ski. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy lub realizacji us?ugi.
UZYSKANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH
W sprawach zwi?zanych z ochron? danych osobowych mog? si? Pa?stwo kontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: techcom@techcom.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
POZYSKANIE DANYCH ORAZ CEL ICH PRZETWARZANIA
Przetwarzamy Pa?stwa dane osobowe, gdy? s? niezb?dne do wykonania umowy lub wykonania us?ugi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczeg?lno?ci do:
rejestracji U?ytkownika w systemie informatycznym oraz zapewnienia obs?ugi U?ytkownika w tym do przedstawienia oferty produkt?w i realizacji zam?wie? lub us?ug (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
rozpatrywania skarg, reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
dochodzenia roszcze? zwi?zanych z zawart? umow? lub realizacj? us?ugi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
cel?w archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
cel?w statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
cel?w podatkowych i rachunkowych
cel?w marketingowych dla promowania naszych us?ug i produkt?w (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
komunikacji elektronicznej, (e-mail, telefon) dane przetwarzamy tylko na podstawie Pa?stwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
ODBIORCY DANYCH
Pa?stwa dane osobowe mog? by? przekazywane innym podmiotom przetwarzaj?cym je we w?asnym imieniu, w tym m.in.:
podmiotom prowadz?cym dzia?alno?? pocztow?, kuriersk?;
bankom, w przypadku zwrotu nienale?nych ?wiadcze?;
organom pa?stwowym i innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepis?w prawa, (Urz?d Skarbowy, organy ?cigania, itp.);
podmiotom obs?uguj?cym nasze systemy teleinformatyczne (dostawcom us?ug IT oraz oprogramowania);
podmiotom ?wiadcz?cym dla nas us?ugi z zakresu ksi?gowo?ci, podatk?w lub us?ug doradczych.
CZAS PRZECHOWYWANIA PA?STWA DANYCH
Pa?stwa dane osobowe b?d? przechowywane w czasie obowi?zywania umowy lub realizacji us?ugi, a tak?e po jej zako?czeniu:
dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszcze? wynikaj?cych z umowy;
dane na dokumentach ksi?gowych – w czasie wynikaj?cym z przepis?w prawa;
dane dotycz?ce r?kojmi i reklamacji - 1 rok po terminie up?ywu r?kojmi lub rozliczeniu reklamacji;
dane dla cel?w marketingowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
dane dla prawnie uzasadnionego celu PHU TechCom – do czasu wniesienia sprzeciwu;
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Przys?uguje Pa?stwu prawo dost?pu do tre?ci swoich danych, prawo ich poprawiania i usuni?cia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania, prawo do cofni?cia zgody na ich przetwarzanie - je?li przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody.
Ponadto, je?li uznaj? Pa?stwo, i? przetwarzanie, kt?re wykonujemy narusza przepisy RODO, macie Pa?stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

Obecny zasi?g sieci WiFi firmy TechCom

Nasza Firma rozwija skrzyd?a?a.
Internet jest dost?pny w miejscowo?ciach: Bytom Odrza?ski, Bycz, Wierzbnica.
Ca?y czas pracujemy nad dost?pem do internetu dla Tarnowa Byckiego, Drogomila, Bodzowa


Link

Mapka dotychczasowego zasi?gu:

s3.ifotos.pl/img/mapkajpg_rwwaxae.jpg
Wygenerowano w sekund: 0.27
107,114 unikalne wizyty